Dam og strukturovervåking

Anvendelse

Scanmatic overvåker mekaniske strukturer i kraftbransjen. Det er flere aktuelle applikasjoner som vist nedenfor:

  • Deteksjon av rørbrudd
  • Måling av fysiske strukturendringer i dam
  • Måling av poretrykk rundt dam
  • Måling av lekkasjevann fra dam
  • Måling av turbiditet i lekkasjevann fra dam
  • Måling av temperaturprofil i dam
  • Overvåkning av sandfang

Teknologi

Rørbrudd kan detekteres på flere måter, men det brukes ofte måling av vannføring ved inngangen av rørgaten. Dersom vannføringen er større enn hva slukeevne til kraftverket er, vil rørbruddventilen bli utløst. Det er også vanlig å sammenligne vannføring ved inngangen av rørgaten med hva som går gjennom turbinen. Dersom avviket blir for stort, utløses rørbruddventilen. Dette krever kommunikasjon mellom begge ender av rørgaten.

Måling av temperaturprofil i dam avslører om dammen er i ferd med å bli gravet ut. Det samme gjelder måling av turbiditet i lekkasjevannet.

Store dammer, og da ikke minst de støpte, tynnveggede buedammene, blir i stor grad påvirket av fyllingsgraden. Fysisk form endrer seg når vannhøyden stiger.
Denne formendringen måles, og når man har en erfaringsbase med verdier målt ved forskjellige vannhøyder kan det settes opp varsling når det måles verdier utenfor etablert normal. Måleteknikker som brukes kan være pendler som henger vertikalt i hele dammens høyde, eller forskjellige typer strekkmålinger.

Poretrykksmålinger er måling av vanntrykk typisk nedstrøms en dam. Dette kan være målepunkter i terrenget, eller i selve dammen nedstrøms damkjerne.

En poretrykksmåling lages normalt ved å kjernebore ned ønsket antall meter, trer deretter ned foringer slik at masse ikke kan gli inn og tette brønnen. Senker trykkceller ned i brønn og vannhøyde måles. Poretrykksmålinger er gjerne påvirket av både fyllingsgrad dam samt nedbør, men etter en periode med datafangst kan man normalt definere hva som er normalt og etablere varsling utover dette.

På dammer som skal ha overvåking av lekkasje, er det forskjellige løsninger for å samle sammen vannet som skal måles. Noen dammer har rørgater nedstrøms damkjerne som leder vannet til en eller flere lekkasjekummer, andre steder bruker man terrenget nedstrøms dam til å samle vannet. I lekkasjekum eller i terskel støpes det inn kjente profiler, og når man kjenner formelverk for profil samt kjenner vannhøyden i kum så kan vannføring/lekkasje beregnes. Vannhøyde i kum måles gjerne med trykkceller eller flottør, eller berøringsfritt med sensorer basert på ultralyd eller radar.

Noen lekkasjemålinger, ikke minst i fyllingsdammer, er påvirket av nedbør.

Nils Lofstad

Energi og Miljø
nils.lofstad@volue.com
+47 91 64 79 22

Deliveries: