Grunnvannsovervåkning

Foto: OTT Hydromet 

Anvendelse

 

Grunnvann er vann i mettet sone under jordoverflaten, det vil si i den delen av grunnen hvor alle sprekker og porerom er helt fylt med vann. Grunnvannet finnes både i løsmasser og i fast fjell. Om vi graver en brønn eller setter ned et gjennomhullet rør til grunnvannet, vil vannet stille seg i et nivå som vi kaller grunnvannsspeilet. I dette nivået er vannets trykk lik lufttrykket. 

Grunnvannsmålinger er viktig for å eksempelvis kunne identifisere trender (langvarige eller sesongbestemte), endringer knyttet til grunnarbeid, eller i forbindelse med drikkevannskilder.
Behovet for grunnvannsmålinger kan som nevnt komme av flere ulike årsaker, og da også med ulike krav til loggeintervall og rapporterering. Scanmatic har løsninger tilpasset hver enkelt sak, som frittstående eller mot hydrologistasjoner tilknyttet datainnsamling.

Teknologi

Ut ifra kravene kan løsningen være fra helt enkle manuelle vannivåmålere (f.eks. OTT Contact gauge), små dataloggere montert i toppen av selve målerøret, med og uten datainnsamling, til trykksensor mot komplette hydrologistasjoner, som også tar inn andre måleparametere, eller flere grunnvannsmålinger spredt over ett område.

 Vanligvis vil man bare måle vannstand og muligens vanntemperatur til grunnvannet. Men det kan også være aktuelt å måle andre parametere for å se på forurensing av grunnvannet.

Måledata blir samlet inn regelmessig i et datainnsamlingssystem, som f.eks. Scanmatic’s eget H2 system. Dette systemet kan kobles opp mot eksisterende SCADA-systemer hos brukeren, og dataene kan gjøres tilgjengelig for brukerens personell via en Web-portal eller en App for nettbrett/smarttelefon.